Ndr. Strandvej 12-14, 8400 Ebeltoft
Telefon: 89 53 10 00