Nyt fra Turistforeningen

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 21. februar 2019 kl. 18.00 på Danhostel Ebeltoft.

Formanden bød velkommen til 22 fremmødte. Herefter overgik mødet til den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden. 

  1. Valg af stemmetæller
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
  5. Formanden orienterer om planer samt budget for det kommende år.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelse og valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuel

AD 1. Anne Stæger og Ove Schmidt blev valgt til stemmetæller.

AD 2. Bestyrelsen foreslog Walter Møller til dirigent. Dette blev godkendt.  Dirigenten takkede for valget og gav formand Jørgen Laugesen ordet for en beklagelse.

Formanden beklagede, at annoncen om indkaldelse til generalforsamlingen, ikke var tilsendt Folketidende rettidig, hvilket har bevirket, at indkaldelsesfristen på 14 dage ikke er overholdt, som foreskrevet i formålsparagraf 6, men kun med 10 dage.

Imidlertid har generalforsamlingen været annonceret på Facebook og hjemmesiden fra d. 30. januar, ligesom det er bekendtgjort i det sidste nyhedsbrev d. 2. februar til alle medlemmer.

JL bad generalforsamlingen om bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen med de forelagte bemærkninger, hvilket generalforsamlingen godkendte. 

AD 3. Formanden, Jørgen Laugesen aflagde beretning (Beretningen kan læses i afsnittet herunder).  Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt.  

AD 4.  Lene Nielsen forelagde og gennemgik et underskrevet og revideret regnskab der viste et overskud på 3.392.67 kr. mod forventet - 9.700 kr. hvilket bl.a. skyldes, at der ikke er udbetalt midler til handikapturisme. Regnskabet blev godkendt.

AD 5 Formanden forelagde budgettet for 2019 hvoraf det fremgår, at bestyrelsen forventer samme aktivitetsniveau og kontingent indbetalinger som i 2018. Af budgettet fremgår, at der forsat er afsat 10.000 kr. til handikapturisme. Budgettet blev taget til efterretning.

AD 6. Bestyrelsen foreslår Jakob Vedsted tildeles æresmedlemskab af Turistforeningen. Baggrunden herfor er, at Jakob Vedsted har fratrådt sin stilling i Museum Østjylland og efter 24 års virke i Turistforeningen gerne vil fritages for det organisatoriske arbejde fremover.

Med baggrund i ovenstående og Jakobs store og mangeårige indsats for Ebeltoft og Mols, og dermed Turistforeningen, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at tildele Jakob Vedsted æresmedlemskab af Turistforeningen for Ebeltoft og Mols.

Dette blev godkendt med akklamation, Hvorefter formanden overrakte et bevis for æresmedlemskabet, samt en lille gave.

Jakob Vedsted takkede generalforsamlingen for æresmedlemskabet og udtrykte stor glæde og stolthed over at være den sjette i rækken af tildelte æresmedlemskaber i Turistforeningens lange historie.

 AD 7. Walter Møller og Birthe Laugesen var på valg til bestyrelsen. Begge blev genvalgt. Som ny i bestyrelsen, efter at Jakob Vedsted er udtrådt, indstilledes Lone Jørgensen. Dette blev godkendt.

Som suppleant blev Egon Madsen, genvalgt.  Jørgen Toubro ønskede at fratræde. Bestyrelsen indstillede herefter Geert Kapper som anden suppleant. Dette blev godkendt.

AD 8. Michael Sesler blev genvalgt som revisor. Som ny revisorsuppleant valgte generalforsamlingen Jørgen Tind.

AD 9. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.

AD 10. René gav en orientering omkring udviklingen på vores Facebook-side. Hanne Sloth fra Ebeltoft Handelsstandsforening udtrykte stor taknemmelighed over turistforeningens medlemmer hjalp med renovering af juleudsmykningen til byens gader.  

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Efter Genrealforsamlingen var der fællesspisning for tilmeldte.

 

        Referent: Birthe Laugesen               Dirigent Walter Møller

Jakob Vedsted tildeles æresmedlemskab af Turistforeningen

Bestyrelsen på generalforsamlingen 21.02.19

Fra ventsre: Jørgen Toubro Christiansen suppleant nu fratrådt. Egon Madsen Suppleant. Jørgen Laugesen formand. Birthe Laugesen sekretær, Walter Møller næstformand. Lene Nielsen kasserer. Jakob Vedsted, ligeledes nu fratrådt 

Generalforsamlingens bestyrelse

Orientering fra Generalforsamlingen 21. februar

Ved sidste års afsluttende debat, under punktet ”eventuelt” blev det efterlyst hvilken holdning Turistforeningen havde til det forslåede besøgscenter ved Kalø, hvortil jeg svarede at turistforeningens holdning var positiv.  I den nye Nationalparkplan fra 2018 til 2024 står således også, - blandt meget andet: 

- Placeringen af Velkomstcentret støttes af bl.a. Syddjurs Kommune, Destination Djursland, Danmarks Jægerforbund, Museum Østjylland, Naturstyrelsen, Djurslands Landboforening, Turistforeningen for Ebeltoft og Mols, Rønde Distriktsråd, Handelsstandsforeningen i Ebeltoft, Visit Aarhus og, Distriktsrådet i Ebeltoft. 

Endvidere står det skrevet, at:

I samarbejde med turismeorganisationer og Syddjurs Kommune skal kompetenceuddannelsen og netværket styrkes. 

I januar deltog ikke mindre end 6. mand fra Turistforeningen i en konference om Outdoor i Nationalparken. Konferencen satte fokus på, at samle udbydere af outdoor aktiviteter i et Outdoorcenter! Som nævnt i det sidste nyhedsbrev er flere steder i spil, hvad det ender med ved vi ikke, men mon ikke det bliver Maltfabrikken eller Velkomstcentret ved Kalø. 

 

På sidste generalforsamling blev der også efterlyst en fælles hjemmeside! - En fælles hjemmeside tror jeg dog ikke er en mulighed. Tendensen er rent faktisk at der kommer flere og flere hjemmesider til. 

Derfor mener vi i bestyrelsen, - og i det vi kalder ”Presselogen”, - bestående af Geert, Lars og Rene og undertegnede, at brandet Turistforeningen for Ebeltoft og Mols, vel nok er det bedste brand man kan ønske sig, og at vi derfor i fællesskab må gøre vores yderste for at turisterne finder det interessant at besøge vores hjemmeside og ikke mindst Facebook-siden. Vi arbejder derfor i ”Presselogen” på at samle de mest turistrelaterede arrangementer og lægger dem op på vores to platforme på nettet. 

 

Vi har i nogen tid arbejdet på at få oprettet en erhvers medlemsliste for vores 54 erhversmedlemmer på hjemmeside. Den er nu fuldendt, flere må dog meget gerne komme til. Medlemslisten er med links til erhversmedlemmernes egen hjemmeside og eller Facebook-side. Dette er selvfølgelig en service som vi håber erhvervet vil tage godt imod. 

I den forbindelse opstod der en ny ide, affødt af en af vores erhversmedlemmer der udlejer sommerbolig. Mange i området der udlejer sommerbolig gør det over airbnb. I dette tilfælde var vores medlem interesseret i at komme på vores lokale medier. 

Dette har medført at vi nu har oprettet en side med sommerboliger hvor boligen på fornemste vis bliver præsenteret. Samtidig kommer boligen i ”Lodvigs Billedbog” og på forsiden af vores hjemmeside, sammen med de øvrige 28 vi efterhånden er kommet op på i denne bog. 

Dette for en pris af 300 kr. oveni medlemskontingentet på 400 kr. som et erhversmedlemsskab koster.  Der skal derfor lyde en opfordring til jer om, at fortælle vidt og bredt om denne mulighed til gavn for udlejerne og vores turister. Vi mangler jo udlejningsmuligheder i området. 

 

Vores hjemmeside og Facebook-side er også i år i fortsat stigning, når vi snakker besøgstal. I 2018 blev hjemmesiden besøgt af ikke mindre end 79.880 mennesker.  I år, er vi allerede oppe på 10.500 besøgende. Hvis tendensen fra 2018 holder nærmer vi os i 2019 et tal på 115.000. 

 

86 personlige medlemmer kan vi til dato registrere, - og af dem, har en lille gruppe serviceret områdets gæster i det nye informations område på Fregatten Jylland. Godt besøgt, skulle jeg hilse og sige der har været og hver dag med sin specielle oplevelse. Vi er da også allerede nogle stykker der er villig til at forsætte i den kommende sæson. Vi vil derfor snarest udarbejde en interessentliste for det kommen år. 

 

På generalforsamlingen 21. februar var vi 21 personer til ”Vi Spiser Sammen”. Jeg kan i den forbindelse meddele at vi hele sidste år bespiste 128 personer. - 25 på Fuglsøcentret, - 23 her på Ebeltoft Danhostel, på Rådhuskroen deltog 20 personer, på Molskroen strandhotel deltog 27. på Skovmøllen deltog 18 personer og endelig i november, igen på Ebeltoft Danhostel til spisning for de frivillige hvor 16 personer deltog. 

Gennemsnittet af deltagere siden 2014 hvor vi begyndte med Vi Spiser Sammen, ligger på 22. personer. Det højeste på Molskroen i 2017 med 60 deltagere. Og det laveste på Molskroen’s strandhotel, - en sankthansaften i 2016 på 8 personer. Det var i øvrigt det år det styrtregnede, i modsætning til sidste år. 

I alt, siden 2014 da vi begyndte med Vi Spiser Sammen, har vi bespist 1.112 personer. Vi må dog nok indrømme at det ikke er så mange turister vi ser, men ikke desto mindre har vi på den måde bakket op om vores medlemsrestauranter og ikke at forglemme, styrket det sociale netværk i turistforeningen. 

Det sociale netværk bliver ligeledes styrket på vores cykelture ud i Nationalparken og sidste år kunne vi præsentere vores programmer for både vandre og cykelturene på dansk tysk og engelsk. 

 

Turistforeningens solnedgangssang på Horisonten var et fantastisk tilløbsstykke i 2018. Selvfølgelig også på grund af det flotte sommervejr vi havde.

Omkring 200 mennesker, - ja en enkelt aften udleverede vi ikke mindre end 220 af de populære sanghæfter. - Til låns, forstås. Turister som lokale deltog med stor lyst og stemmepragt, i at synge solen ned til Harmonikaklubbens smægtende toner udi den danske sangskat. 

Hamonikaklubben har i øvrigt fået ny formand, der har meddelt mig at de igen i år er indstillet på at spille til solnedgangssang 5 tirsdage i juli måned. Jeg mangler dog svar fra kommunen om Horisonten igen står til vores rådighed. 

 

Ebelfestivalen er et af turistforeningens helt store opgaver og i 2018 deltog vi selvfølgelig også. Mange medlemmer tog aktivt del i foreningens infostand, med informationer til turisterne og med salg af diverse kort plakater og bøger, - kagekonkurence, - fotokonkurrence, - daglig lodtrækning om de mange flotte sponsorgaver fra vores erhversmedlemmer, - cykeltur til byens Æbletofter, og endelig by-vandreturen til bl.a. nogle af byens stenæbler.

 

 Til slut vil jeg udtrykke stor tak til jer alle som er mødt op i dag. I er rygraden af foreningen og som sådan jer der har skabt alle de ovenfornævnte aktiviteter. Stor tak for det.

Jørgen Laugesen

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

René | Svar 23.03.2019 23.37

Et meget fint, fyldestgørende og velformuleret referat

Jørgen Laugesen | Svar 23.03.2019 18.04

Har du læst beretning og referat fra generalforsamlingen 21. februar?

Jørgen Laugesen | Svar 19.03.2019 09.19

75 personer kan lide denne side. Kan du også lide siden? - Eller har du måske ris? under alle omstændigheder er du velkommen til at skrive en kommentar.

Jørgen Laugesen | Svar 25.02.2019 10.55

Nyt fra den netop afviklet generalforsamling

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 10:46

Her kan du se og høre om Kalø Jagtslot, opført ved arkitekt Hack Kampmann, født i Ebeltoft.

...
24.03 | 11:33

OBS: The Parking space in front of Fregatten Jylland is free and without a time limit

...
23.03 | 23:37

Et meget fint, fyldestgørende og velformuleret referat

...
23.03 | 18:04

Har du læst beretning og referat fra generalforsamlingen 21. februar?

...
Du kan lide denne side